Integritetspolicy

1. Inledning - vad är personuppgifter?

Vid kontakt med Bulls-Eye ActionCenter förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en i livet fysisk person.

Bulls-Eye ActionCenter är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via, och behandlas hos http://www.bullseyeactioncenter.se. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Bulls-Eye ActionCenter tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

2. Allmäna bestämmelser

De allmänna bestämmelserna innebär att Bulls-Eye ActionCenter alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund.

3. Insamling

Vanligtvis kan http://www.bullseyeactioncenter.se besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Däremot används så kallade cookies vid besök på http://www.bullseyeactioncenter.se, se mer under avsnitt Cookies. 

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Bulls-Eye ActionCenter via hemsidan. När du fyller i bokningsformuläret eller ett kontaktformulär på Bulls-Eye ActionCenter så kommer du att lämna viss information om dig själv till oss. Detta räknas alltså som personuppgifter som du har lämnat till oss. Denna information är exempelvis uppgifter om namn, e-post och telefonnummer.

I vissa fall kan det vara så att du lämnar så kallade känsliga personuppgifter till oss, exempelvis personnummer, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning eller religiös övertygelse. Som princip rekommenderar vi att du inte lämnar denna typ av speciellt integritetskritiska personuppgifter. Men om du ändå skulle välja att göra detta, så kommer vi endast att behandla dessa i enlighet med ditt uttryckliga samtycke. Denna typ av uppgifter behandlas självfallet med särskild vaksamhet, för att så långt som möjligt värna om din integritet. Bulls-Eye ActionCenter kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till Bulls-Eye ActionCenter via brev, e-post, telefon eller genom att Bulls-Eye ActionCenter får uppgifter från offentliga register. 

De personuppgifter Bulls-Eye ActionCenter samlar in från dig lagras i Bulls-Eye ActionCenters egna servrar och kommer inte att överföras eller bearbetas av någon annan part. Vid en eventuell överföring av information kommer du att få vetskap om det.

4. Ändamål

Bulls-Eye ActionCenter samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Bulls-Eye ActionCenter behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Närmare information om för vilket ändamål personuppgifterna används finns i samband med att personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

5. Samtycke

Bulls-Eye ActionCenter strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer Bulls-Eye ActionCenter inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart. Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller avtal.

6. Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till samarbetspartner, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt.

7. Säkerhet

Bulls-Eye ActionCenter vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

8. Rätt att få information och rättelse

Var och en har rätt att efter begäran få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Bulls-Eye ActionCenter. Om sådana personuppgifter finns hos Bulls-Eye ActionCenter får berörd person efter begärd information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen sker till jesper@bulls-eye.se.

Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Bulls-Eye ActionCenter är då skyldiga att vidta sådana åtgärder.

10. Ändringar av personuppgiftshantering

Om det sker förändringar i hur Bulls-Eye ActionCenter hanterar personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på Bulls-Eye ActionCenters webbplats. Rutiner för behandling kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras.

11. Personuppgiftsombud och kontakt

Frågor rörande Bulls-Eye ActionCenter koncernens personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt personuppgiftsombud via jesper@bulls-eye.se.

12. Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare.

Vi tar hjälp av både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din dator raderas då du lämnar vår webbplats (sessionscookies) medan andra ligger kvar i upp till 2 år på din dator för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer (permanenta cookies).

Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi använder cookies på vår webbplats för att:

Underlätta användningen av webbplatsen och göra så att sidorna ska laddas snabbt på din dator. (Förstaparts sessionscookie)

Med hjälp av analysverktygen Google Analytics (tredjeparts sessions- och permanenta cookies) samla in statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen, till exempel:

– Om besökaren har varit på webbplatsen tidigare

– Varifrån besökaren har klickat sig in till vår webbplats

– Vilka sidor som besöks på webbplatsen

– Hur lång tid besöket tar

– Vilken webbläsare som används

Effektivisera och följa upp våra säljkampanjer och marknadsaktiviteter. För detta anlitar vi externa partners. (Tredjeparts permanent cookie).

Har du frågor om cookies på vår webbplats är du välkommen att kontakt oss på dataskydd@creaconsulting.se

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.